REGULAMIN


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest wewnętrznym dokumentem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą (PWDL) – Klinika Modic Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwalonym przez Zarząd Spółki na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654), w zakresie określonym art. 24 w/w ustawy.§ 2.

Niniejszy Regulamin organizacyjny PWDL określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Klinika Modic Polska Sp. z o.o., a w szczególności:

 1. cele i zadania podmiotu;
 2. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;
 3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 4. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
 5. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej
 6. dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;
 7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu.
 8. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 9. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.


§ 3.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin organizacyjny PWDL – Klinika Modic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 2. Spółka – Klinika Modic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 3. Kierownik – Zarząd Klinika Modic Polska Sp. z o.o.
 4. Ustawa – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.);
 5. Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów Ustawy z
 6. dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz.417, z późniejszymi zmianami);
 7. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu;
 8. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie
 9. świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, z późniejszymi zmianami);
 10. Personel – osoby, która świadczą pracę w Klinika Modic Polska Sp. z o.o. na podstawie zawartej z Kliniką umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także umowy o wolontariat, jak również praktykanci odbywający praktyki lub staże zawodowe, z wyłączeniem Dyrekcji Klinika Modic Polska Sp. z o.o.
 11. Dyrekcja Klinika Modic Polska Sp. z o.o. – osoby pełniące funkcje, o których mowa w § 13 ust.1.


§ 4.
 • Klinika Modic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzielnej 42/7, 00-154 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000833028, NIP 5252817884, REGON 385744908, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą.
 • Klinika Modic Polska Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr Księgi 000000227942, oznaczenie Organu W-14, o identyfikatorze terytorialnym 1465011.
 • W celu wykonywania działalności leczniczej Klinika Modic Polska Sp. z o.o. prowadzi następujące Przedsiębiorstwa PWDL:
 • NZOZ MODIC POLSKA, o nr REGON 38574490800014, rodzaj 3 (Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne), oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych;


2.CELE I ZADANIA
 
§ 5.

Celem działania Klinika Modic Polska Sp. z o.o. jako PWDL jest przede wszystkim udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, a w szczególności świadczeń z zakresu fizjoterapii, neurologii, chorób wewnętrznych jak również promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.§ 6.
Do zadań Klinika Modic Polska Sp. z o.o. należy w szczególności:
 1. zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych;
 2. sumienne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia, stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie etyki zawodowej;
 3. zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;
 4. stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości;
 5. dbałość o efektywną organizację pracy i wykorzystanie bazy zabiegowej;
 6. świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta;
 7. działania promujące profilaktykę zdrowia i aktywizację.


3.RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


§ 7.

Klinika Modic Polska Sp. z o.o. prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.§ 8.

Zakres świadczeń udzielanych przez Klinikę obejmuje:

 1. świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 2. medyczne świadczenia komercyjne z zakresu fizjoterapii, neurologii, chorób wewnętrznych.


4.STRUKTURA ORGANIZACYJNA I MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


§ 9.

Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w pomieszczeniach przedsiębiorstwa Spółki udzielane są w Lecznicy Lekarzy Specjalistów przy ulicy Widok 10 w Warszawie.

§ 10.

Wszystkie pomieszczenia Kliniki odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy.5.SPOSÓB KIEROWANIA ORAZ ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNCH PRZEDSIĘBIORSTWA


§ 11.
 • Działalnością Klinika Modic Polska Sp. z o.o. kieruje Zarząd Kliniki będący Kierownikiem PWDL, w rozumieniu przepisów Ustawy.
 • Kierownik Kliniki prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
 • Kierownikowi Kliniki przysługują wszystkie obowiązki i uprawnienia, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 12
  • Celem wsparcia działań zarządczych w podmiocie leczniczym Zarząd Kliniki może powoływać:
  1) Dyrektora ds. Medycznych,
 • 2) Dyrektora Zarządzającego,
 • 3) Dyrektora Finansowego,
 • 4) Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych,
 • 5) Dyrektora ds. Marketingu.
 • Osoby pełniące funkcje, o których mowa w ust. 1 podlegają wyłącznie Kierownikowi Kliniki Modic Polska Sp. z o.o.
 • Personel Kliniki podlega nadzorowi poszczególnych osób Dyrekcji Kliniki, o których mowa w ust. 1, w zakresie ich właściwości funkcjonalnej. W przypadku nieobsadzenia stanowisk, o których mowa w § 12 ust. 1, Kierownik Kliniki realizuje przewidziane dla poszczególnych osób Dyrekcji Kliniki zadania samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.


 • § 13.
 • Celem nadzoru nad realizacją świadczeń opieki zdrowotnej pod względem medycznym Kierownik Klinika Modic Polska Sp. z o.o. może tworzyć samodzielne stanowiska Kierowników medycznych dla poszczególnych dziedzin ochrony zdrowia.
 • Na stanowisko Kierownika medycznego może zostać powołana osoba z wykształceniem wyższym medycznym, posiadająca minimum tytuł magistra lub inny równorzędny.
 • Kierownicy medyczni, o których mowa w ust. 1, podlegają bezpośrednio Kierownikowi Kliniki.


 • § 14.
  Do zadań Pracowników należy:
  1. organizacja bieżącej pracy,
  2. organizacja oraz nadzór nad prawidłowością obsługi pacjentów,
  3. dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  4. dbałość o należyte użytkowanie i stan techniczny sprzętu znajdującego się Klinice i będącego własnością Kliniki;
  5. dbałość o prawidłowe i terminowe rozliczanie zrealizowanych świadczeń pobieranie opłat;
  6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Kliniki czy też Dyrektora Zarządzającego.


 • § 15.

  Do podstawowych zadań Dyrektora ds. medycznych należy sprawowanie merytorycznego nadzoru i kontroli nad jakością procesu udzielania i dokumentowania świadczeń zdrowotnych oraz jego zgodności z zasadami sztuki medycznej.  § 16.

  Do zadań poradni należy w szczególności realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej danej specjalności, badanie, diagnozowanie, leczenie oraz profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania, leczenie specjalistyczne.

   


 • § 17.
 • Poszczególne jednostki organizacyjne Kliniki oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.
 • Za prawidłowe współdziałanie odpowiada Dyrektor Zarządzający oraz Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych.


 • § 18.

  Gospodarka finansowa, rachunkowość oraz obsługa kadrowa Klinika Modic Polska Sp. z o.o. są prowadzone na zasadach obowiązujących Spółkę.

   


 • 6.ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBSŁUGI PACJENTA ORAZ PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


 • § 19.
 • Wszystkie świadczenia realizowane w Klinice, winny być wykonywane z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 • Klinika Modic Polska Sp. z o.o. organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności tych świadczeń w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby, które posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.


 • § 20.

  Osoby wykonujące zawód medyczny w Klinice udzielają świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.  § 21.
 • Proces udzielania świadczeń rozpoczyna się w punkcie rejestracji internetowej lub telefonicznie, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu ustalenia terminu udzielenia świadczenia. Rejestracja pacjentów odbywa się w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa, przez stronę internetową lub telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.
 • Każdy pacjent informowany jest o terminie i miejscu planowanego świadczenia, w formie poczty elektronicznej lub powiadomienia SMS, a w przypadku osobistej rejestracji informację o planowanym świadczeniu otrzymuje na piśmie.
 • Podczas rejestracji, poza możliwością ustalenia daty świadczenia, pacjent może uzyskać informacje na temat świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy placówki.


 • § 22.
 • Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Klinice zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie lub akceptację regulaminu podczas elektronicznej rejestracji o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 • Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Klinice zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do wglądu w dokumentację medyczną lub o braku takiego upoważnienia.


 • § 23.
 • Pacjenci zobowiązani są do zgłaszania się w wyznaczonym gabinecie w ustalonym terminie. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest zachowanie punktualności zgłoszeń.
 • W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Klinikę w każdy dostępny sposób.
 • W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, pacjent jest informowany telefonicznie lub w inny dostępny sposób o zmianie tego terminu.


 • § 24.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania przez Klinikę.
 • W trakcie realizacji świadczenia pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu.
 • Pacjent ma oprawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.
 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w takcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – osoba udzielająca ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.


 • § 25.

  Lekarz lub fizjoterapeuta poradni specjalistycznej w trakcie (stacjonarnej lub zdalnej) porady lekarskiej lub fizjoterapeutycznej w szczególności:

  1. przeprowadza wywiad oraz badanie przedmiotowe,
  2. określa rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,
  3. ustala plan leczenia,
  4. w razie potrzeby lekarz wystawia skierowania, recepty lub zlecenia na wyroby medyczne, zaświadczenia o stanie zdrowia,
  5. wypełnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.


 • 7.ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA SWIADCZEŃ


§ 26.

Klinika Modic Polska Sp. z o.o. udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.§ 27.
 • Świadczenia zdrowotne odpłatne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi,
 • Pacjent przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w Klinice. Aktualny cennik dostępny jest na stronie klinikamodic.pl w zakładce „Ceny”. Cennik jest integralna częścią regulaminu stanowiący załącznik nr 1.
 • W przypadku indywidualnie ustalonego kosztu leczenia, pacjent akceptuję ofertę własnoręcznym podpisem lub przez dokonanie przelewu tytułem wybranego świadczenia zdrowotnego.
 • Pacjent reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem na podstawie faktury VAT pro-forma.
 • Zapłata za świadczenia zdrowotne może być dokonana przelewem bankowym poprzez system rezerwacji dostępny na stronie klinikamodic.pl lub poprzez link do płatności internetowej przesłany przez klinikę.
 • Pacjent może skorzystać z dostępnych usług finansowania świadczeń medycznych udostępnionych na stronie internetowej klinikamodic.pl w zakładce „Ceny”
 • Klinika Modic Polska sp. z o.o. nie jest stroną umowy kredytowej i wszystkie sprawy związane z kredytowaniem świadczeń medycznych należy kierować do usługodawcy produktów kredytowych.
 • Każdy pacjent otrzymuję fakturę VAT w formie elektronicznej po zaksięgowaniu płatności.


 • § 28.
 • Pacjent ustala termin realizacji świadczeń, dokonując wyboru spośród dostępnych terminów w systemie rezerwacji. Rezerwacja potwierdzana jest po opłaceniu opłaty rezerwacyjnej.
 • W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w ustalonym terminie pacjent zobowiązany jest do poinformowania Kliniki nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem realizacji usługi. Wówczas istnieje możliwość zmiany planowanego terminu świadczenia na inny zaproponowany przez Klinikę. W przeciwnym razie zarezerwowany przez pacjenta termin ulega wykreśleniu a opłata rezerwacyjna nie będzię zwrócona.
 • Jeżeli pacjent nie skorzysta z zakupionych wcześniej usług w jednym z zaproponowanych terminów ani nie poinformuje o swojej nieobecności we wskazanym w ust. 2 terminie, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie świadczenia wykupione w pakiecie nie podlegają refundacji czy zwrotom kosztów ani zamiany pojedynczych świadczeń na inne.
 • Wszystkie porady, konsultacje i inne świadczenia wykonywane zdalnie nie podlegają refundacji czy zwrotom kosztów po rozpoczęciu usługi.
 • W przypadku braku możliwości odbycia przez pacjenta stacjonarnego poza pakietowego świadczenia w ustalonym terminie z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionej wcześniej usługi, dokonana wpłata za niewykorzystane świadczenia jest każdorazowo zwracana, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia od lekarza wskazującego okoliczności uniemożliwiające realizację usługi.


 • 8.ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


§ 29.
 • Klinika prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek:
  1. pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości;
  2. podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności:
   1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
   2. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
   3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
  3. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  4. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  5. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  6. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  7. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  8. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
  9. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
  10. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
  11. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 • Dokumentacja medyczna może być za zgoda zarządu udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 • Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 winno wyraźnie wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego pacjenta.
 • Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.


§ 30.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. 1) w oryginale do wglądu w wersji elektronicznej w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
  2. 2) poprzez sporządzenie jej kopii,
  3. 3) poprzez sporządzenie jej odpisów lub wyciągów.
 • W sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach dokumentacja może być wydana w oryginale z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem, jeżeli uprawniony organ lub podmiot (w tym pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentację) żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 • Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez:
  1. 1)przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją,
  2. 2)dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji,
  3. 3)przekazanie papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.
 • W przypadku, gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej i jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim podpisem i pieczątką, wraz z podaniem daty.


§ 31.

Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta na pisemny wniosek.

 • Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć Kierownik komórki organizacyjnej, Kierownik medyczny, Dyrekcja Kliniki, Lekarz prowadzący.
 • W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.
 • W przypadku wydania dokumentacji medycznej w oryginale konieczne jest pozostawienie jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 • Klinika udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki.


§ 32.

Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, Klinika nie pobiera od Pacjenta żadnych opłat.§ 33.
 • Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamość osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy.
 • Wnioskodawca potwierdza osobisty odbiór dokumentacji własnoręcznym podpisem na Karcie wydania dokumentacji.
 • Na wniosek osoby uprawnionej dokumentacja może zostać przesłana pocztową przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku na formularzu wydania dokumentacji należy odnotować nr nadawczy i załączyć potwierdzenie nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru.


§ 34.

Klinika oraz osoby świadczące w jej imieniu usługi lecznicze, mogą udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:

 1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
 2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
 3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
 4. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.


§ 35.

Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.9.PRZEPISY PORZĄDKOWE


§ 36.
 • Każdy Pacjent korzystający z usług Kliniki zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.
 • Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie klinikamodic.pl.
 • Każdy pacjent korzystający z usług Kliniki zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w Klinice, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, w Recepcji, przekazywanych ustnie przez pracowników Kliniki.


§ 37.

Na terenie Kliniki istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.§ 38.
 • Pacjenci przebywający na terenie Kliniki zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością Kliniki oraz należącego do innych pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.
 • Za zniszczenia i kradzieże mienia, o którym mowa w ust. 1 pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.


§ 39.
Pacjenci obowiązani są przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów oraz personelu Kliniki.
 • Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych pacjentów i personelu Kliniki.


§ 40.
Pacjenci Kliniki nie mogą:
 • samowolnie korzystać ze, sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,
 • samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej,
 • wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia bez zgody personelu Kliniki,
 • zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.


§ 41.
 1. Odzież wierzchnią pacjenci pozostawiają w szatni.
 2. Pacjenci zgłaszają się na zabiegi bez zegarków, telefonów komórkowych.


§ 42.

Klinika nie odpowiada za rzeczy będące własnością pacjentów pozostawione w szatni, szafkach lub pomieszczeniach Kliniki. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.§ 43.
Personel kliniki zobowiązany jest do:
 1. noszenia odzieży ochronnej o ustalonej kolorystyce,
 2. noszenia w widocznym miejscu identyfikatora z imieniem i nazwiskiem,
 3. przestrzegania kolejności przyjęć pacjentów,
 4. kulturalnego, życzliwego i powściągliwego zachowania wobec pacjentów oraz pozostałych osób personelu.


10.TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW


§ 44.
 • Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności Kliniki do Zarządu Kliniki, w szczególności do Dyrektora Zarządzającego oraz ds. Medycznych.
 • Skargi i wnioski można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@klinikamodic.pl
 • Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony.


 • Zarząd Spółki
 • Wersja 1.1 Aktualizacja 12.11.2020

© Klinika Modic Polska